top of page

Általános Szerződési Feltételek
a horgászattal kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele során létesült szerződésekhez

 

 1. Felek a Cser-Tó Alsópetény Bt., mint szolgáltató, valamint a szolgáltatást igénybe vevő vendég (vagy vele érkező személyek), továbbiakban, mint Vendég.

 2. Jelen szerződésben szabályozott általános szerződési feltételek határozatlan időre és 2017. május 01. napjától lépnek hatályba.

 3. A szerződés tárgya a szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló Cser-Tó területén nyújtott és a vendégek által igénybe vehető szolgáltatások feltételeinek meghatározása.

 4. A társaság területén vendégeinknek horgászni és a szolgáltatásokat igénybe venni a társaság www.csertoalsopeteny.hu honlapján előzetesen közzétett feltételeknek megfelelően és időben lehetséges.

 5. Az igénybe vehető szolgáltatások tartalmát és díját a társaság székhelyén és honlapján közzétett árlista tartalmazza.

 6. A horgászati szolgáltatások igénybevételének feltételeit és módját a társaság honlapja tartalmazza.

 7. Vendégek a társaság területére gépkocsival a nyitvatartási időben jogosultak be és kihajtani az erre kijelölt parkolórészig.

 8. Lemondási feltételek:

  • 60 naptári napon kívül történő lemondás kötbérmentes, visszatérítés 5 banki napon belül.

  • 60 napon belüli lemondásnál az alábbi díjat kell a vendégnek megtéríteni:

   • 60-30 naptári nap a részvételi díj 20%-a.

   • 30-00 naptári nap a részvételi díj 50%-a.

 9. A lemondási időponton azt kell érteni, amikor a vendég az elállási szándékát írásban bejelenti, és arról a szolgáltató tudomást szerzett.

 10. Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús események, terrortámadás, sztrájkok, vagy elhárítatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják, a szolgáltatások ezen okokból történő elmaradásáért, módosulásáért a szolgáltató felelősséget nem vállal.

 11. A szolgáltatás igénybevétele során a vendég horgász által harmadik személynek okozott kárért közvetlenül tartozik felelősséggel, a rendeltetésellenes használat miatt esetlegesen bekövetkező balesetekért felelősséget a szolgáltató nem vállal, saját eszközeit, tárgyait mindenki saját felelősségére veheti igénybe.

 12. A vendég horgász a rendelkezésére bocsátott horgászhelyet rendeltetésszerűen, a környezet károsítása és mások zavarása nélkül használhatja, köteles a használat ideje alatt a területen keletkezett kárt szolgáltatónak soron kívül bejelenteni és azt megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy az az ellenőrzési körén kívül eső előre nem látható ok vagy körülmény miatt keletkezett. (szerződésszegéssel okozott kárfelelősség szabályai szerint) A horgászhelyet használók a keletkezett kár megtérítése vonatkozásában egyetemlegesen felelnek.

bottom of page